Η Goldenburg Group LTD ρυθμίζεται και ελέγχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με αριθμό άδειας CIF 242/14. Η CySEC είναι η εποπτική και ρυθμιστική αρχή για εταιρείες επενδυτικών υπηρεσιών στην Κύπρο και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Η Goldenburg Group LTD συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ και τους τοπικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) και του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (87(I)/2017) της Κύπρου.

Διαβάστε περισσότερα

Η έκθεση Risk Disclosure για το έτος 2014 βρίσκεται εδώ.

Η έκθεση Risk Disclosure για το έτος 2015 βρίσκεται εδώ.

Η έκθεση Risk Disclosure για το έτος 2016 βρίσκεται εδώ.

Η έκθεση Risk Disclosure για το έτος 2017 βρίσκεται εδώ.

Η έκθεση Risk Disclosure για το έτος 2018 βρίσκεται εδώ.

Η έκθεση Risk Disclosure για το έτος 2019 βρίσκεται εδώ.

Η έκθεση Risk Disclosure για το έτος 2020 βρίσκεται εδώ.

Το Συνοπτικό δηλωτικό για την ποιότητα της εκτέλεσης και το RTS28 για το έτος 2017 βρίσκεται εδώ.

Το Συνοπτικό δηλωτικό για την ποιότητα της εκτέλεσης και το RTS28 για το έτος 2018 βρίσκεται εδώ.

Το Συνοπτικό δηλωτικό για την ποιότητα της εκτέλεσης και το RTS28 για το έτος 2019 βρίσκεται εδώ.

Το Συνοπτικό δηλωτικό για την ποιότητα της εκτέλεσης και το RTS28 για το έτος 2019 βρίσκεται εδώ.

Η Σύγκρουση συμφερόντων Disclosure βρίσκεται εδώ.

Η Εταιρεία έχει συμβατική σχέση με τους πιο κάτω συνδετικούς αντιπροσώπους QUAENTAS s.r.oTőzsdeikereskedés.hu KftCorinth Capital MEPE και Fors Magna, S.L.. Μπορείτε να βρείτε τους συνδετικούς αντιπροσώπους εγκεκριμένους από την CySEC εδώ.